Loteria cover

Zwycięzcą głównej nagrody został
p. Witold Błądek!


Drugie losowanie nagrody głównej już 3 maja
zachowaj paragon!

Zwycięzca nagrody głównej naszej loterii wyłoniony w pierwszym losowaniu nie dochował formalności związanych z odbiorem nagrody. Dlatego przeprowadzimy drugie losowanie samochodu Mini Morris, w którym wyłonimy nowego zwycięzcę!

Ponowne losowanie nagrody głównej w loterii „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini” odbędzie się 3 maja 2024 r. o godzinie 10:45. Losowanie nagród będzie transmitowane na żywo na stronie: Facebook: TawernaPepeVerde

Zwycięzca II nagrody
Anna Saar

Drugą nagrodą w loterii „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini” był voucher o wartości 20 000 zł do zrealizowania w restauracjach: Tawerna Pepe Verde, Al Dente Pasta & Bąble Bar, Galicja i Hot Spoon. W wyniku losowania, które odbyło się 15 kwietnia 2024 r. nagroda trafiła do Anny Saar! Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w loterii.


Losowanie nagród w loterii „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini” odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 8:00.

Losowanie nagród będzie transmitowane na żywo na stronie: Facebook: TawernaPepeVerde


Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini

LOTERIA PROMOCYJNA

Regulamin loterii promocyjnej „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini”

§ 1 Regulamin

Celem niniejszego Regulaminu Loterii promocyjnej (dalej: Regulamin) „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini” (dalej: Loteria) jest uregulowanie warunków, na jakich prowadzona jest loteria promocyjna „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini”

§ 2 Loteria promocyjna

1. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach hazardowych. Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

2. Podstrona internetowa loterii zostanie zamieszczona w domenie https://tawerna.com.pl/ w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Loterii.

§ 3 Nazwa loterii

Loteria jest prowadzona pod nazwą „Lepsze teraz Mini niż kiedyś Lamborghini”

§ 4 Nazwę podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest GREG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tawerna Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19A 91-065 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599430, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7262658891 oraz numerze statystycznym REGON 363601445.

§ 5 Organ wydający zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227)

§ 6 Obszar loterii

Loteria jest urządzana w województwie łódzkim w Łodzi.

§7 Czas trwania loterii

Loteria obowiązuje od dnia 2.01.2024 do dnia 14.04.2024 (dalej: Czas trwania loterii)

§8 Sposób urządzania loterii

1. Zakup promocyjny to każdy jednorazowy zakup dokonany w czasie trwania Loterii promocyjnej przez Uczestnika na własną rzecz i własny rachunek w jednej z Restauracji Promocyjnych za minimum 270,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) brutto, który jest udokumentowany oryginałem paragonu fiskalnego (dalej: Dowód Zakupu).

2. W związku z treścią przepisów obowiązującego prawa z zakresu Zakupu Promocyjnego wyłączone są następujące kategorie produktów (dalej: Produkty Wyłączone):

A. wszelkie wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 700); produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);

B. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

3. W przypadku, w którym dowód zakupu obejmuje Produkt/ty Wyłączone podstawą do wzięcia udziału w Loterii jest kwota uwidoczniona na dowodzie zakupu, pomniejszona o wartość Produktów Wyłączonych.

4. Organizator wyłącza możliwość zwrotu produktów objętych zakupem promocyjnym, z zastrzeżeniem prawa zwrotu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) lub ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

§ 9 Kwalifikowane Restauracje

1. Kwalifikowana Restauracja oznacza jedną ze wskazanych niżej Restauracji funkcjonujących na tzw. rynku Manufaktury w Łodzi tj.:

A. Hot Spoon Restauracja Tajska prowadzona przez Tajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z/s w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź KRS 0000599030

B. „Restauracja Al Dente – Pasta & Bąble Bar” prowadzona przez Balk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Balkan Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19A 91-065 Łódź KRS 0000730243

C. Tawerna Pepe Verde prowadzona przez Organizatora,

D. Restauracja Galicja prowadzona przez GREG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Galicja Spółka komandytowa z/s w Łodzi przy ul. Ogrodowa 19A, 91-065 Łódź KRS 0000599416.

§ 10 Uczestnicy loterii

1. Uczestnikiem Loterii (dalej: Uczestnik) może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Zakupu promocyjnego na warunkach niniejszego Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. W Loterii nie jest dozwolone uczestnictwo przez pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz podmiotów prowadzących Restauracje Kwalifikowane, ani też osoby biorące bezpośredni udział. w przygotowaniu lub prowadzeniu loterii, a także członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Z Loterii wyłączony jest również udział osób zasiadających w organach statutowych Organizatora oraz podmiotów prowadzących Kwalifikowane Restauracje, a także właścicieli lub współwłaścicieli spółki Organizatora oraz spółek prowadzących Kwalifikowane Restauracje, a także członkowie ich rodzin.

§ 11 Wykluczenie Uczestnika

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Loterii w każdym czasie, w każdej z opisanych niżej sytuacji:

- Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Loterii,

- Uczestnik nieprawidłowo wypełnił Zgłoszenie,

- Uczestnik na podstawie jednego dowodu zakupu zgłosił więcej niż jedno Zgłoszenie,

- Uczestnik w sposób jakikolwiek sposób wpływał na wynik losowania Nagrody,

- Uczestnik nie odebrał Nagrody w terminie,

- Uczestnik nie podał danych żądanych przez Organizatora.

2. W przypadku, w którym wykluczenie z Uczestnika z Loterii nastąpi już po przeprowadzeniu Losowania, Zgłoszeniem Zwycięskim staje się Zgłoszenie Rezerwowe. W przypadku, w którym oba Zgłoszenia pochodziłyby od Uczestników wykluczonych z Loterii, Organizator przeprowadzi dodatkowe losowanie Nagród w terminie 7 dni od daty ujawnienia się opisanej w zdaniu poprzedzającym okoliczności.

§ 12 Sposób przeprowadzenia loterii

1. Każda osoba, który w Czasie trwania Loterii dokona Zakupu Promocyjnego na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest uprawniona do wzięcia udziału w Loterii.

2. Jeden Zakup Promocyjny uprawnia do jednorazowego udziału w Loterii.

3. W celu udziału w Loterii należy w obecności Przedstawiciela Organizatora, w lokalu jednej z Kwalifikowanych Restauracji wypełnić Zgłoszenie, uzupełniając osobiście w sposób kompletny i zgodny z aktualnymi danymi Formularz Zgłoszenia. W celu wypełnienia Formularza Zgłoszenia należy:

A. datę wystawienia paragonu,

B. numer paragonu,

C. kwotę brutto paragonu,

D. numer telefonu,

E. adres e-mail,

F. imię i nazwisko,

G. a także złożyć oświadczenie o zaznajomieniu się z Regulaminem i jego akceptacji,

H. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii, przeprowadzenia losowania Zwycięzcy (Zgłoszenie Zwycięskie), ogłoszenia wyników na stronie internetowej Loterii oraz stronach internetowych Kwalifikowanych Restauracji.

I. potwierdzić własnoręcznym podpisem,

J. złożyć w sposób, który uwidacznia tylko numer Zgłoszenia,

K. wrzucić je do zapieczętowanego pojemnika na Zgłoszenia umieszczonego w każdej z Kwalifikowanych Restauracji.

4. Numerem Zgłoszenia jest numer paragonu znajdujący się na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego oraz przeniesiony do Formularza Zgłoszenia.

5. Uczestnik jest zobowiązany przechowywać oryginał Dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego do daty odbioru Nagrody pod rygorem wykluczenia z Loterii.

§ 13 Miejsce i termin losowania nagród

1. Losowanie nagród, czyli wyłonienie tzw. Zgłoszenia Zwycięskiego, zostanie przeprowadzone przez Organizatora przy udziale Komisji Loterii w Restauracji Tawerna Pepe Verde, w dniu 15.04.2024.

2. Przebieg losowania nagród będzie transmitowany przez internet w trakcie tzw. „live”. Sposób połączenia z tzw. transmisją live zostanie uwidoczniony na stronie internetowej organizatora na co najmniej 7 dni przed terminem głosowania.

3. Losowanie zostanie przeprowadzone przez Organizatora przy udziale Komisji Loterii ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

4. Do każdej z Nagród zostanie wylosowane odrębnie Zgłoszenie Zwycięskie i Zgłoszenie Rezerwowe.

5. Wylosowane Zgłoszenie do każdej z Nagród stanowi Zgłoszenie Zwycięskie i uprawnia Uczestnika, który je zgłosił do odbioru Nagrody, do której zostało ono wylosowane, pod warunkiem dopełnienia wszelkich wymaganych prawem i zapisami niniejszego regulaminu obowiązków.

6. Uczestnicy akceptują, że Organizator wyłoni także Zgłoszenie Rezerwowe, które stanie się Zgłoszeniem Zwycięskim, jeśli Uczestnik Zgłoszenia Zwycięskiego nie odpowie niezwłocznie na conajmniej dwie próby kontaktu telefonicznego lub mailowego, nie dopełni obowiązków niezbędnych do odbioru Nagrody, nie odbierze Nagrody w regulaminowym czasie lub zostanie wykluczony z Loterii.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w losowaniu Zgłoszenia Zwycięskiego w zakresie jednej lub kilku Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Losowania Zwycięskiego Zgłoszenia i powtórzenia Losowania Zgłoszenia Zwycięskiego w zakresie każdej z Nagród lub w zakresie części z Nagród.

8. Unieważnienie Losowania Zgłoszenia Zwycięskiego jest prawem Organizatora, zaś Uczestnik biorąc udział w Loterii wyraża zgodę na unieważnienie Losowania Zgłoszenia Zwycięskiego przez Organizatora z tym skutkiem, że unieważnione Losowanie traktowane jest, jakby się nie odbyło, zaś Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora. Uczestnik biorąc udział w Loterii Promocyjnej wyraża zgodę na powyższe warunki i zrzeka się wszelkich roszczeń w opisanym w niniejszym ustępie Regulaminu przypadku.

§ 14 Nagrody

Organizator przewidział łącznie dwie Nagrody, które zostaną rozlosowane pomiędzy Uczestnikami Loterii:

1. stanowiący własność organizatora, używany samochód marki Mini Morris John Cooper Works rok produkcji 2015, o numerze rejestracyjnym EO MANU - o wartości szacunkowej 100 tys złotych, którego specyfikacja wraz ze szczegółowymi danymi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. karnet na okaziciela, na posiłki w Restauracjach Kwalifikowanych na łączną kwotę 20.000,00 złotych, ważny przez okres 2 lat od daty odbioru, niewymienialny na pieniądze lub inne prawa majątkowe.

3. Łączna wartość nagród w loterii to 120.000 złotych.

4. Należne podatki związane z Loterią zobowiązuje się pokryć Organizator.

§ 15 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

1. Organizator powoła trzyosobową komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Loterii, której zadaniem jest nadzór nad wykonaniem przez Organizatora zobowiązań wynikających z Regulaminu.

2. W skład komisji będzie wchodziła osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych.

3. Komisja czuwa nad przebiegiem losowania oraz prowadzi postępowania reklamacyjne.

§ 16 Miejsce i termin wydawania wygranych

1. Nagrody zostaną wydane w Łodzi na Rynku Manufaktury w dniu 20.04.2024.

2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika w zakreślonym przez Organizatora terminie, dodatkowych informacji związanych z koniecznością weryfikacji warunków niniejszego Regulaminu, a także żądania od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń lub doręczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji tożsamości oraz wypełnienia wymagań obowiązującego prawa, praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a także dokonania wymaganych prawem zgłoszeń do organów podatkowych oraz do organu wydającego zgodę na przeprowadzenie Loterii pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Loterii.

3. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za odbieranie połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail na numer telefonu oraz adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz weryfikowanie czy wiado-mości od Organizatora nie zostały przefiltrowane i usunięte, jako tzw. spam, pod rygorem wykluczenia z Loterii.

4. Uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na połączenie telefoniczne lub wiadomość sms lub e-mail Organizatora, a także dostarczyć żądane informacje, dokumenty lub złożyć wymagane przez Organizatora oświadczenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora w wymaganej formie, pod rygorem wykluczenia z Loterii.

5. Zwycięzca - osoba, której zgłoszenie zostało wyłonione, jako Zwycięskie Zgłoszenie, a także osoby, których Zgłoszenia zostały wyłonione, jako Zgłoszenia Rezerwowe zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora w drodze telefonicznej lub wiadomości e-mail.

6. Zwycięzca (Osoba, która zgłosiła Zgłoszenie Zwycięskie) jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie podanym przez Organizatora, nie przekraczającym 14 dni od daty rozpoznania ostatniej z reklamacji, w miejscu - na tzw. Rynku Manufaktury pod rygorem wykluczenia z Loterii.

7. Każdy z Uczestników Loterii rejestrując swoje zgłoszenie przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na obciążenie go podatkiem od wygranej w wysokości 10% wartości nagród. O powyższym zwycięzcy informują organizatora nie później niż na 3 dni przed odbiorem Nagrody i potwierdzą ów fakt Organizatorowi za pomocą oryginału dokumentu.

§ 17 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie na adres Organizatora.

2. Reklamacje rozpoznaje Komisja Loterii w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Komisja Loterii powiadamia Uczestnika na piśmie.

§ 18 Wartość puli nagród

Wartość puli nagród przewidzianych w Loterii wynosi 120 000 złotych brutto.

§ 19 Gwarancja

Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagrody na kwotę 120 000 złotych w Banku ING.


Prezes Zarządu
Greg Sp. z o.o. Tawerna Sp.k.


Załącznik nr 1:
- szczegółowa specyfikacja nagrody głównej - pojazdu marki Mini Morris John Cooper Works.

kontakt

Tawerna Pepe Verde

Godziny otwarcia:
Ndz-czw: 11:00-22:00
Pt-sb: 11:00-24:00

Rynek Manufaktury
Ogrodowa 19A, 91-065 Łódź

tel. 42 630 88 22 | 42 630 88 98
poczta@tawerna.com.pl


Formularz kontaktowy

Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0096/20-00

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wartość projektu: 83 825,73 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 83 825,73 zł

Dofinansowanie